top of page

KVKK

   6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE BİLGİLENDİRME

 1. Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği;

Bu bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, Veri Sorumlusu sıfatıyla, “Moda Tasarımcılar Birlik ve Dayanışma Derneği ”  ve temsilcisi “Dilek Düzgün’ün, iş ortaklarına, üyelerine, müşterilerine,fuar ziyaretçilerine, iletişimde bulunduğu gerçek ya da tüzel kişilere , aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere, yapılmaktadır.

 1. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği;

Kişisel verileriniz aşağıdaki durum ve koşullarda veri sorumlusu ya da atayacağı tüzel/gerçek kişiler tarafından işlenebilmektedir;

 • Ürün ve hizmetler ile dernekçe sürdürülecek çalışmaları iyileştirmek, geliştirmek, çeşitlendirmek ve ticari ilişki veyaprojeiçerisinde olduğumuz tüzel/gerçek kişilere ve üyelere sunabilmek ya da bilgi vermek amacıyla,

 • Dernek çalışmalarında, fuarlarda ürün ve hizmetlerini sergileyen üyeler ile bu ürün ve hizmetleri görmeye gelen ziyaretçilerin, bu organizasyonlardan sağlayacağı faydayı ve niteliği arttırmak amacıyla,

 • Dernek çalışmalarının üye,katılımcı, ziyaretçi beklentilerine uygun şekilde planlanması, etkinliğinin izlenmesi ve sürekliliğinin sağlanması amacıyla,

 • Dernek çalışmalarının;üye,katılımcı, ziyaretçi, basın, ilgili sivil toplum kuruluşları ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca bilinirliğinin arttırılması, aralarında iş ortaklıklarının oluşturulması ve ticari ya da sosyal ve proje faaliyetlerinin zenginleştirilmesi amacıyla,

 • Geliştirilen yeni ürün, hizmet ve çalışmaların değerlendirilmesi ,ticari, sosyal proje, çalışma ya da iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla,

 • Üyelerimizin ve çalışanlarımızın verilerini, çalışanlarımızın performans düzeyini ve çalışan memnuniyetini arttırmak, eğitim ve kariyer planlarının belirlenmesi veya iş güvenliğinin sağlanması amacıyla,

 • Kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş raporlama ve sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi gibi amaçlar için,

 • Ayrıca, düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, KVKK’da belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere belirlenmiş gereklilik ve zorunluluklar kapsamında.

 1.  İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

 İşlenen kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlar ve KVKK’nun belirlediği koşullar içerisinde;

 • Dernek çalışmalarının yerine getirilebilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla, derneğimizin proje ortaklarına ya da iştiraklerimize,

 • Dış kaynaklı çalışma, ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla sınırlı olarak tedarikçilerimize,

 • İlgili mevzuat hükümlerine göre iştirakler kapsamındaki ticari faaliyetlerimizin denetimi amacıyla ilgili sözleşmeler kapsamında denetim firmalarına,

 • İştiraklerimizin ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması amacıyla sınırlı olarak hissedarlarımıza,

 • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dâhilinde talepleri kapsamında sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,

 • KVKK’nda belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere belirlenmiş kurum ve kuruluşlarına,

açık rızanız ya da kanun ile belirlenmiş koşullar çerçevesinde aktarılabilecektir.
 
               Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
              Kişisel verileriniz, derneğimiz veya dernek adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, her türlü ilgi bilgi formları, anketler, iş başvuru formları, iş sözleşmeleri, sosyal medya uygulamaları, çağrı merkezleri ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile açık rızanız ile toplanmaktadır.
Bu bilgiler, dernek faaliyetleri ile sosyal, ticari ve idari faaliyetlerimizin; dernek faaliyetlerini, iş ve sosyal hayatı düzenleyen yasalar çerçevesinde sunulabilmesi ve bu kapsamda derneğimizin resmi, ticari, sosyal ve idari hayatını sürdürebilmesi, yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir.

 1. Veri Sahibinin Hakları,

 KVKK kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 
 
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılı talebinizi “Moda Tasarımcılar Birlik ve Dayanışma Derneği Kavaklıdere Mahallesi Esat Caddesi 21 / 12 Kat:3  Çankaya / ANKARA”  adresine ıslak imzalı olarak posta adresimize gönderebilirsiniz. 

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular şuan için ücretsizdir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

bottom of page